Theo đầu ra 5 trong  Kế hoạch hoạt động 2017 của dự án FORMIS II, kết quả chương trình đào tạo cho Phòng DID là một trong những kết quả quan trọng để đảm bảo tính bền vững cho hệ thống FORMIS. Trong năm 2017, mục tiêu của dự án là hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phòng DID để đơn vị này sẽ có khả năng duy trì toàn bộ hệ thống FORMIS. Trong năm 2017, mục tiêu sẽ là nâng cao năng lực tối đa cho cán bộ phòng DID để có thể duy trì được toàn bộ hệ thống FORMIS, qua đó tìm ra giải pháp bền vững để quản lý hạ tầng CNTT của hệ thống FORMIS.

Chương trình đào tạo cho phòng DID sẽ cung cấp cho học viên những nội dung sau đây:

-          Kiến thức và kỹ năng vận hành, duy trì và sao lưu hệ thống FORMIS .

-          Nâng cao năng lực xây dựng, cài đặt và duy trì hệ thống FORMIS và các giải pháp kỹ thuật.

-          Kỹ năng kỹ thuật về tích hợp dữ liệu, quản trị mạng và các ứng dụng của dự án FORMIS II

-          Nắm bắt và duy trì kiến trúc của hệ thống FORMIS.


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Under result 5 of  annual work plan 2017, this training DID program result is vital for the sustainability of FORMIS system. In 2017 the target is to build capacity in DID as much as possible to maintain the whole FORMIS system. A sustainable solution to manage the FORMIS IT infrastructure will be found out.

DID training program provides learners:

-          Knowledge and skills to operate, maintain and backup FORMIS systems;

-          Capacities of developing, installing and maintaining FORMIS systems and technical solutions;

-          Technical skills in Data Integration, Network administration and Applications of FORMIS II project

-          Understand and maintain the architecture of  FORMIS systems