Đây là khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp (FRMS) phiên bản máy tính. Nội dung khóa học này bao gồm phần bài tập, tài liệu tập huấn và bài kiểm tra phần mềm FRMS.

This is a course to understand the use of Forest Resource Monitoring System (FRMS) desktop -version. The course includes exercises, training material and examination of FRMS.