Tin tức chung

Hướng dẫn cập nhật diễn biến rừng năm 2016.

 
Picture of Mikko Nivala
Hướng dẫn cập nhật diễn biến rừng năm 2016.
by Mikko Nivala - Wednesday, 7 December 2016, 8:29 AM
 

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT DỮ LIỆU NĂM 2016 VÀO PHẦN MỀM THEO DÕI DIỄN BIẾN RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP

(Áp dụng cho 40 tỉnh hoàn thành Điều tra kiểm kê rừng năm 2014 và 2015)


Căn cứ công văn số 8323/BNN-TCLN, ngày 3/10/2016 về việc báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2016. Dự án FORMIS II xây dựng Hê thống hỗ trợ trực tuyến để cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm Theo dõi diến biến rừng và đất lâm nghiệp, cung cấp tài liệu hướng dẫn và phiếu yêu cầu hỗ trợ trong quá trình cập nhật dữ liệu năm 2016, cụ thể:

  •         Dự án FORMIS II chịu trách nhiệm cập nhật để các tỉnh có thể lấy được phần mềm phiên bản mới nhất
  •        Dự án FORMIS II sẽ hỗ trợ các tỉnh trong quá trình cập nhật dữ liệu năm 2016 qua trang web http://lms.vnforest.gov.vn/
  •         Chi cục Kiểm lâm các tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, thu thập và cập nhật dữ liệu diễn biến rừng năm 2016
  •         Nếu Chi cục Kiểm lâm cần sự hỗ trợ từ dự án FORMIS trong quá trình cập nhật dữ liệu, FORMIS sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. Hỗ trợ kỹ thuật được hiểu là hỗ trợ thông qua điện thoại, thư điện tử theo yêu cầu từ các tỉnh, tuy nhiên tuỳ từng trường hợp cụ thể, dự án FORMIS II có thể cử cán bộ kỹ thuật đến các tỉnh để hỗ trợ trực tiếp. Dự án FORMIS không hỗ trợ kinh phí đi lại hoặc kinh phí tổ chức các sự kiện liên quan đến cập nhật dữ liệu diễn biến rừng. Khi các tỉnh tổ chức cập nhật dữ liệu diến biến rừng bằng ngân sách của tỉnh, dự án sẽ cử cán bộ kỹ thuật đến hỗ trợ nếu có yêu cầu.

Thu thập thông tin và cập nhật dữ liệu diễn biến rừng là nhiệm vụ thường xuyên của Chic cục Kiểm lâm các tỉnh.


Tải phần mềm, tài liệu hướng dẫn và phiếu yêu cầu hỗ trợ:

1.      Truy cập trang web theo dẫn http://lms.vnforest.gov.vn/mod/forum/discuss.php?d=14&lang=vi

2.      Tạo tài khoản sử dụng Hệ thống học trực tuyến của FORMIS

3.      Đăng ký ““Khóa học sử dụng phần mềm theo dõi diễn biến rừng” phần máy tính (không có mật khẩu)

·            Trong qua trình tạo tài khoản và đăng ký, nếu có vấn đề gì, liên hệ ông Nguyễn Xuân Đài (nxdai.formis@gmail.com) để được hỗ trợ.

4. Tải hướng dẫn sử dụng phần mềm Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo đường dẫn:

       http://lms.vnforest.gov.vn/mod/assign/view.php?id=60&rownum=0&useridlistid=583e7535574ea306815397&action&lang=vi

5.    Tải Danh mục cần kiểm tra khi sử dụng phần mềm Theo dõi diễn biến rừng và đất Lâm nghiệp, trong Moodle theo đường dẫn:   

       http://lms.vnforest.gov.vn/mod/resource/view.php?id=74

 

Cập nhật số liệu hiện trạng rừng năm 2016

Nếu kỹ năng sử dụng phần mềm Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp của bạn chưa thành thạo, bạn có thể kiểm tra kỹ năng của mình bằng cách tải bài kiểm tra theo đường dẫn: : http://lms.vnforest.gov.vn/mod/quiz/view.php?id=77

6.      Cập nhật số liệu hiện trạng rừng vào phần mềm theo các bước trong  “Danh mục cần kiểm tra khi sử dụng phần mềm Theo dõi diễn biến rừng và đất Lâm nghiệp”. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin liên hệ với Chi cục Kiểm lâm của tỉnh để được hỗ trợ hoặc yêu cầu hỗ trợ từ dự án FORMIS bằng cách điền vào Phiếu theo đường dẫn:

 http://lms.vnforest.gov.vn/mod/resource/view.php?id=111

 

Sau khi điền thông tin vào Phiếu yêu cầu, xin gửi cho cán bộ dự án FORMIS II theo các  địa chỉ dưới đây:

·         Vùng 1:Ông Nguyễn Văn Trang (trang.klv1@gmail.com),

·         Vùng 2: Ông Nguyễn Văn Tiên (tien.formis@gmail.com),

·         Vùng 3 và 4: Ông Trần Văn Thành (thanhtv.formis@gmail.com),

·         Phiếu yêu cầu cũng đồng thời gửi cho ông Đặng Thịnh Triều (thinhtrieu@hotmail.com ) và ông Nguyễn Thanh Điền (dien.formis@gmail.com)

7.      Đồng bộ kết quả cập nhật dữ liệu từ máy tính các nhân lên dữ liệu trung tâm theo hướng dẫn trong đường dẫn:

          https://drive.google.com/file/d/0B7BAHfRpbBLPdGZNWW8zcUtHVWM/view?ts=57d0b556

8.      Kiểm tra kết quả đồng bộ trong trang mạng bằng tài khoản của mình theo đường dẫn:

          http://frms.vnforest.gov.vn/login.jsp

9.      Báo cáo kết quả cập nhật thường xuyên cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh và dự án FORMIS. Gửi báo cáo chưa phê cho dự án FORMIS trước ngày 25/12 năm 2016 theo các địa chỉ sau:

·           Vùng 1:Ông Nguyễn Văn Trang (trang.klv1@gmail.com),

·           Vùng 2: Ông Nguyễn Văn Tiên (tien.formis@gmail.com),

·           Vùng 3 và 4: Ông Trần Văn Thành (thanhtv.formis@gmail.com),

·           Báo cáo cũng đồng thời gửi cho ông Đặng Thịnh Triều (thinhtrieu@hotmail.com ) và ông Nguyễn Thanh Điền (dien.formis@gmail.com)

 

10.  Các huyện kết xuất báo cáo hiện trạng rừng năm 2016 gửi Chi cục Kiểm lâm tỉnh trước 10/1/2016.

11.  Các tỉnh kết xuất báo cáo và gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước ngày 31/3/2017.